Përmbledhje e Artikujve të EuroSpeak Tetor 2020– Janar 2021

EuroSpeak (www.eurospeak.al) revista online e Lëvizjes Europiane  në Shqipëri rikthehet e printuar në formatin e një përmbledhjeje  të artikujve të botuar në këtë Revistë online gjatë periudhës tetor  2020-janar 2021. Në këtë përmbledhje gjenden një pjesë e mirë e  artikujve të shkurtuar dhe të përzgjedhur në sajë të tematikave që  ato kanë trajtuar ku dy temat kryefjalë të kësaj periudhe kanë qenë:  Pandemia Covid-19 dhe efektet e saj në të shëndetin mendor dhe  median; Zgjedhjet amerikane dhe ndikimi në dinamikat politike  dhe ekonomike në Europë; radikalizmi islam dhe islamofobia  në rritje në BE dhe ndryshimet legjislative të abortit. Në këtë  kuadër kjo përmbledhje përmban artikujt që kanë analizuar çështje  madhore, ndodhi dhe ndryshime më të fundit në Bashkimin Europian  duke i sjellë ato në një stil publicistik, kombinuar me opinionet e  sugjerimet e vetë autorëve, por gjithmonë bazuar në argumente dhe  burime të mirëbesuara. Gjatë kësaj periudhe në EuroSpeak janë  botuar gjithsej 20 artikuj në shqip, ndërkohë që autorët kanë qenë  të fushave dhe profileve të ndryshme, duke filluar që nga gazetarë  të mirënjohur e me eksperiencë në shtypin e shkruar, analistë dhe  politologë, ashtu dhe akademikë, studiues, ekspertë por edhe të  rinj e studentë të karakterizuar nga origjinaliteti dhe aftësia e tyre  argumentuese. Artikujt e plotë të përfshirë në këtë përmbledhje si dhe  artikujt e tjerë të botuar i gjeni në faqen online të EuroSpeak, e cila  përditësohet në mënyrë periodike me artikuj të rinj dhe elemente të  tjerë informativë:www.eurospeak.al.

Përmbledhje e Artikujve të EuroSpeak Tetor 2020– Janar 2021 

***

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me PartnerëtShqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Partnerëve Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).