Publikime

UDHËZUES PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT, 2023

Të gjithë jemi konsumatorë në përditshmëri dhe në një botë ku konkurrenca dhe shumëllojshmëritë e produkteve diktojnë tregun, konsumatori ka më shumë se kurrë nevojë për mbrojtje. Mbrojtja Konsumatorit zë fill me informimin mbi të drejtat për siguri garanci dhe është më shumë se thjesht sigurimi i një marrëveshjeje më të mirë apo më me […]

Dëftesa e Progresit dhe Nivelit të Përgatitjes së Shqipërisë drejt Anëtarësimit në BE, tetor 2022

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA).  Kjo Dëftesë mbi Progresin […]

Raport Monitorimi: Monitorimi i reformës në administratën publike (RAP) – Zhvillimi dhe Koordinimi i Praktikave në Zhvillimin Rajonal, korrik 2022 

Raporti analizon zhvillimin e politikave dhe procesin e koordinimit për politikat e zhvillimit rajonal dhe kohezionit në Shqipëri. Ekzistojnë dy institucione përgjegjëse për politikat e ZhRK-së në Shqipëri: Kryeministria (specifikisht Zyra e zv. Kryeministrit) dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FShZh), një institucion i themeluar në 1993. Për të vlerësuar kriteret e Zhvillimit dhe Koordinimit të […]

Factsheet mbi Kapitujt 1,3,20 dhe 28 të Acquis së BE, qershor 2022

Ky factsheet i realizuar nga EMA sjell informacion të qartë e të plotë mbi katër kapitujt e Acquis së BE që në kuadër të negociatave koordinohen nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë: Kapitulli 1, 3, 20 dhe 28. Materiali sqaron në mënyrë të thjeshtë fushat e politikave që përfshijnë këto kapituj, nivelin e përgatitjes dhe […]

Dokument Politikash: Procesi i konsultimit në Shqipëri në kuadër të integrimit europian – roli i shoqërisë civile, qershor 2022

Vitet 2020 dhe 2021 ishin vite të vështira për sektorin e shoqërisë civile, ashtu siç ishin edhe për të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë dhe shoqërisë, për shkak të pasojave dhe kufizimeve të pandemisë Covid-19. Mirëpo edhe nën këto kufizime, qoftë fizike apo financiare, ky sektor bëri të gjitha përpjekjet e nevojshme për të […]

Përmbledhje e Artikujve të EuroSpeak Shkurt – Maj 2021

EuroSpeak revista online e Lëvizjes Europiane në Shqipëri rikthehet e printuar në formatin e një përmbledhjeje të artikujve të botuar në këtë Revistë online gjatë periudhës shkurt – maj 2021. Në këtë përmbledhje gjenden një pjesë e mirë e artikujve të shkurtuar dhe të përzgjedhur në sajë të tematikave si: Menaxhimi i tërmetit në Shqipëri-bilanci pas […]

Dokument Politikash: Përfshirja e shoqërisë civile në procesin e integrimit europian, prill 2021

Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian prej 30 vitesh është projekti më madhor i shtetit dhe shoqërisë shqiptare, që lidhet drejtpërdrejt më procesin reformues dhe ngritjen e institucioneve demokratike në vend. Ky proces, ku të gjithë janë të interesuar dhe të ndikuar, nuk mund të jetë monopol i vetëm një sektori dhe aktori, por përkundrazi […]

Përmbledhje e Artikujve të EuroSpeak Tetor 2020– Janar 2021

EuroSpeak (www.eurospeak.al) revista online e Lëvizjes Europiane  në Shqipëri rikthehet e printuar në formatin e një përmbledhjeje  të artikujve të botuar në këtë Revistë online gjatë periudhës tetor  2020-janar 2021. Në këtë përmbledhje gjenden një pjesë e mirë e  artikujve të shkurtuar dhe të përzgjedhur në sajë të tematikave që  ato kanë trajtuar ku dy […]

Factsheet mbi Platformën e Partneritetit për Integrimin Europian, shkurt 2021

Ky factsheet i realizuar nga EMA sjell informacion të qartë e të plotë mbi Platformën e Partneritetit për Integrimin Europian, objektivat dhe rolin e saj me fokus dy strukturat: Bordi Drejtues dhe Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit, që do të ngrihen në mënyrë analoge me 33 kapitujt e EU Acquis. Materiali sqaron në mënyrë të […]

Përmbledhje e Artikujve të EuroSpeak prill – shtator 2020

EuroSpeak (www.eurospeak.al) revista online e Lëvizjes Europiane në Shqipëri rikthehet e printuar në formatin e një përmbledhjeje të artikujve të botuar në këtë Revistë online gjatë periudhës prillshtator 2020. Në këtë përmbledhje gjenden një pjesë e mirë e artikujve të shkurtuar dhe të përzgjedhur në sajë të tematikave që ato kanë trajtuar ku dy temat […]