Publikime

Indeksi i Politikave të Integrimit të Migrantëve 2020 – Raporti për Shqipërinë, nëntor 2020

Ky raport është publikuar nga grupi MIPEX bazuar në informacionet dhe të dhënat e ofruara nga studiuesit e Lëvizjes Europiane në Shqipëri, si partnerët shqiptarë të Indeksit të Politikave të Integrimit të Migrantëve. MIPEX2020 është një instrument unik i cili merret me politikat integruese të migrantëve në 52 vende në të 5 kontinentet duke përfshirë […]

Studim: Eksplorimi i sfidave në perspektivën e europianizimit të Shqipërisë, gusht 2020

Ky publikim prezanton dhe analizon gjetjet e pyetësorit të realizuar në periudhën shkurt-prill 2020 me 100 respondentë profesionistë nga Shqipëria me anë intervistash të realizuara ballë për ballë dhe disa online për shkak të kufizimeve nga pandemia e shkaktuar nga Covid-19. Publikimi trajton të dhënat e nxjerra sasiore dhe cilësore në lidhje me perceptimin e […]

Faktograf: BE dhe Shqipëria – perceptimet dhe vlerësimet e profesionistëve shqiptarë, gusht 2020

Në gjysmën e parë të 2020 (shkurt-prill) EMA zhvilloi studimin rreth Perspektivave Europianizuese të Shqipërisë, në bashkëpunim me ELIAMEP. 100 profesionistë nga Tirana, Durrësi, Elbasani, Shkodra, Vlora dhe Gjirokastra, të fushave të ndryshme si administratë publike, shoqëri civile, universitet, media etj.  ishin pjesëmarrës në këtë studim të organizuar nëpërmjet intervistave offline dhe online, ku u […]

Anëtarësimi i Bullgarisë dhe Rumanisë në Bashkimin Europian: Mësimet e nxjerra – Dr. Dimitar Bechev, gusht 2020

Ky publikim vjen te lexuesi në sajë të bashkëpunimit mes Lëvizjes Europiane në Shqipëri (EMA) dhe Fondacionit Helenik për Politikat e Jashtme dhe Europiane (ELIAMEP) në kuadër të projektit “Shyqrtimi i ndikimit të procesit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë – duke u bazuar në eksperiencat e vendeve të rajonit” i zbatuar në 2019-2020 me […]

Kriza e borxhit të qeverisë greke – një pasqyrim – Nikolaos Bakirtzis, gusht 2020

Ky publikim vjen te lexuesi në sajë të bashkëpunimit mes Lëvizjes Europiane në Shqipëri (EMA) dhe Fondacionit Helenik për Politikat e Jashtme dhe Europiane (ELIAMEP) në kuadër të projektit “Shyqrtimi i ndikimit të procesit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë – duke u bazuar në eksperiencat e vendeve të rajonit” me mbështetjen e Drejtorisë së […]

Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi, dhjetor 2019

Në përgjithësi pranimi në Bashkimin Evropian lidhet ngushtë me demokratizimin, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, ku BE-ja ka qenë një nga forcat kryesore shtytëse të demokratizimit në rajon. Ky punim hulumtues synon të ofrojë një përmbledhje të gjithanshme të politikave të reformave tashmë të përcaktuara dhe të shqyrtojë shkallën e transformimit të synuar demokratik të reformave […]

Broshurë Informative: Dërgimi me Shërbim i Punonjësve, tetor 2019

Kjo broshurë informative është realizuar në kuadër të projektit “Dërgimi me Shërbim i Punonjësve të Europës Lindore” (EEPOW) i mbështetur nga Komisioni Europian dhe koordinuar nga Qendra Europiane për Politikat dhe Studimin e Mirëqenies Sociale në Austri, në partneritet me tre organizata nga vendet e BE-së (Gjermani, Itali, Slloveni) dhe katër organizata nga Vendet e […]

Dokument Politikash: Dërgimi me Shërbim i Punonjësve në Ballkanin Perëndimor: Rasti i Shqipërisë, shtator 2019

Ky dokument synon të analizojë trendet e dërgimit me shërbim të punonjësve nga dhe drejt Shqipërisë; transpozimin në ligjin kombëtar të Direktivës për Dërgimin me Shërbim të Punonjësve (96/71/KE tani e tutje Direktiva); si dhe sfidat që hasin institucionet shqiptare, bizneset dhe të punësuarit në rastet e dërgimit me shërbim të punonjësve. Dokumenti ka gjithashtu si qëllim të ndërgjegjësojë dhe […]

Edukimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE (Raste studimore: Shqipëria, Kosova dhe Serbia), shkurt 2019

Ky studim rajonal është përgatitur në kuadër të projektit “Krijimi i sinergjisë në Ballkanin Perëndimor për forcimin e arsimit, kërkimit dhe shkencës”, mbështetur nga Fondi i Ballkanit Perëndimor. Ajo zbatohet nga një ekip ekspertësh nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në partneritet me Grupin e Politikave Kërkimore për  Ballkanin,  në Kosovë dhe Lëvizjen Europiane Novi Sad […]

Raporti: Dërgimi me Shërbim i Punonjësve të Europës Lindore (PWD), nëntor 2018

Projekti i Dërgimit me Shërbim të Punonjësve të Europës Lindore  është i mbështetur nga Komisioni Europian dhe koordinuar nga Qendra Europiane për Politikat dhe Studimin e Mirëqenies Sociale në Austri, në partneritet me tre organizata nga vendet e BE-së (Gjermani, Itali, Slloveni) dhe katër organizata nga Vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Serbia, Mali i Zi […]