Dokumente Politikash

Studim: Konektivitet për zhvillim, rruga drejt zhvillimit ekonomik, Nëntor 2018

Qëllimi i këtij studimi është që të kontribojë në dokumentimin e progresit që Shqipëria, Kosova dhe Serbia kanë arritur në zbatimin e angazhimeve të marra në kuadrin e Agjendës së Konektivitetit. Ai synon të tërheqë vëmendjen në nevojën për të zhvilluar mekanizma monitorues në nivel rajonal, në mënyrë që të sigurohet zbatimi me kohë i […]

Dokument politikash: Instrumenti për Ndihmën e Para-Aderimit (IPA) dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, Qershor 2018

Ky studim u zhvillua në kuadër të projektit “Mbështetja e partneritetit midis V4 dhe BB dhe ngritjes së kapaciteteve në Ballkanin Perëndimor”, të zbatuar nga Lëvizja Evropiane në Mal të Zi, Lëvizja Evropiane në Serbi, Lëvizja Europiane Shqipëria, EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane Shkup, Instituti Demokratik i Kosovës , Transparency International Bosnja dhe Hercegovina, […]

Brief Research: Kapitulli 24 – Ekstremizmi i dhunshëm & radikalizmi, siguria kibernetike dhe migrimi, Tetor 2017

Shqipëria prej disa vitesh Kapitulli 24 i acquis të BE konsiston në reforma qe shtetet kandidate duhet të ndërmarrin në fushën e sigurisë, lirisë dhe drejtësisë. Disa nga çështjet më specifike në të cilat fokusohet ky kapitull janë azili, migracioni, kontrolli i kufijve, bashkëpunimi policor, lufta kundër krimit të organizuar, terrorizmi, bashkëpunimi gjyqësor, bashkëpunimi doganor […]

Brief Research: Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Tetor 2017

Shqipëria prej disa vitesh ka nisur zbatimin e reformës në drejtësi që përbën një sistem gjithëpërfshirës masash që synojnë reformimin tërësor të sistemit gjyqësor dhe të gjithë përbërësve të tjerë të strukturës së drejtësisë në vend. Vëmendja e marrë nga procesi i reformës në drejtësi, ka shkëputur paksa interesin publik nga procesi i integrimit të […]

Dokument Politikash: Të drejtat e të huajve dhe azilkërkuesve në Shqipëri, Maj 2017

Ky punim është përgatitur në kuadër të nismës e ndërmarrë nga Pontis Foundation ‚OSHC-të e Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Global‛, realizuar nga stafi kërkimor i Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Studimi ka në fokus fenomenin e migracionit duke i dhënë më shumë vëmendje procesit të imigrimit, si një nga dimensionet që duhet të përqendrohen më shumë […]

Studimi i Politikave: Nga një politikë e butë në atë sistematike dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në Shqipëri, Qershor 2016

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju Studimin e Politikave: Nga një politikë e butë në atë sistematike dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në Shqipëri. Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Fondit Europian për Ballkanin, në kuadër të Programit Think and Link. Studimi analizon gjendjen në procesin politik dhe legjislativ në Shqipëri, duke identifikuar […]

Dokumenti i Politikave: Shpjegimi i Procesit të Berlinit në Shërbimin e Jashtëm, Shkurt 2016

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju Dokumentin e Politikave: Shpjegimi i Procesit të Berlinit në Shërbimin e Jashtëm të kryer nga Z. Gledis Gjipali, Drejtor Ekzekutiv i EMA-s si pjesë e një projekti të mbështetur financiarisht nga Ambasada Zvicerane në Shqipëri. Ky dokument synon të shpjegojë kontekstin politik, ekonomik dhe shoqëror të Procesit të […]

Raporti i politikave: Kushtëzimi i BE-së si një fuqi transformuese në rastin e Administratës Publike Shqiptare, Korrik 2015

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju raportin e politikave: “Kushtëzimi i BE-së si një fuqi transformuese në rastin e Administratës Publike Shqiptare”. Ky raport i politikave është përgatitur në kuadër të Programit TRAIN 2015. (ThinkTanks Ofron Hulumtime dhe Këshillime përmes Ndërveprimit dhe Rrjetëzimit), e cila mbështetet nga Zyra e Jashtme Federale Gjermane (Pakti i […]

Studimi i Politikave: Shoqëria Civile në Integrimin e BE-së në Ballkanin Perëndimor, Tetor 2014

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju studimin e politikave: “RAPORTI “Shoqëria civile në BE Integrimi i Ballkanit Perëndimor”. Dinamika në procesin e anëtarësimit kërkon angazhimin e mënjwhershëm të OSHC-ve në procesin e konsultimeve, monitorimit dhe zbatimit të legjislacionit të ri. Marrëdhëniet midis qeverisë shqiptare dhe OSHC-ve kanë evoluar gjatë viteve, duke adresuar sfidat dhe […]

Studimi i Politikave: Prokurimi publik elektronik në nivel lokal në Shqipëri dhe Sfidat në luftën kundër korrupsionit, Tetor 2014

Ema ka kënaqësinë të prezantojë një politikë të shkurtër të përgatitur në kuadër të Programit TRAIN 2014 (Think Tanks që siguron Hulumtime dhe Këshillime përmes Ndërveprimit dhe Rrjetëzimit), i cili mbështetet nga Zyra e Jashtme Federale Gjermane (Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore) dhe zbatuar nga Këshilli gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë (DGAP). Garantimi i […]