Dokumente Politikash

Dokument Politikash: Procesi i konsultimit në Shqipëri në kuadër të integrimit europian – roli i shoqërisë civile, qershor 2022

Vitet 2020 dhe 2021 ishin vite të vështira për sektorin e shoqërisë civile, ashtu siç ishin edhe për të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë dhe shoqërisë, për shkak të pasojave dhe kufizimeve të pandemisë Covid-19. Mirëpo edhe nën këto kufizime, qoftë fizike apo financiare, ky sektor bëri të gjitha përpjekjet e nevojshme për të […]

Dokument Politikash: Përfshirja e shoqërisë civile në procesin e integrimit europian, prill 2021

Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian prej 30 vitesh është projekti më madhor i shtetit dhe shoqërisë shqiptare, që lidhet drejtpërdrejt më procesin reformues dhe ngritjen e institucioneve demokratike në vend. Ky proces, ku të gjithë janë të interesuar dhe të ndikuar, nuk mund të jetë monopol i vetëm një sektori dhe aktori, por përkundrazi […]

Anëtarësimi i Bullgarisë dhe Rumanisë në Bashkimin Europian: Mësimet e nxjerra – Dr. Dimitar Bechev, gusht 2020

Ky publikim vjen te lexuesi në sajë të bashkëpunimit mes Lëvizjes Europiane në Shqipëri (EMA) dhe Fondacionit Helenik për Politikat e Jashtme dhe Europiane (ELIAMEP) në kuadër të projektit “Shyqrtimi i ndikimit të procesit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë – duke u bazuar në eksperiencat e vendeve të rajonit” i zbatuar në 2019-2020 me […]

Kriza e borxhit të qeverisë greke – një pasqyrim – Nikolaos Bakirtzis, gusht 2020

Ky publikim vjen te lexuesi në sajë të bashkëpunimit mes Lëvizjes Europiane në Shqipëri (EMA) dhe Fondacionit Helenik për Politikat e Jashtme dhe Europiane (ELIAMEP) në kuadër të projektit “Shyqrtimi i ndikimit të procesit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë – duke u bazuar në eksperiencat e vendeve të rajonit” me mbështetjen e Drejtorisë së […]

Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi, dhjetor 2019

Në përgjithësi pranimi në Bashkimin Evropian lidhet ngushtë me demokratizimin, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, ku BE-ja ka qenë një nga forcat kryesore shtytëse të demokratizimit në rajon. Ky punim hulumtues synon të ofrojë një përmbledhje të gjithanshme të politikave të reformave tashmë të përcaktuara dhe të shqyrtojë shkallën e transformimit të synuar demokratik të reformave […]

Dokument Politikash: Dërgimi me Shërbim i Punonjësve në Ballkanin Perëndimor: Rasti i Shqipërisë, shtator 2019

Ky dokument synon të analizojë trendet e dërgimit me shërbim të punonjësve nga dhe drejt Shqipërisë; transpozimin në ligjin kombëtar të Direktivës për Dërgimin me Shërbim të Punonjësve (96/71/KE tani e tutje Direktiva); si dhe sfidat që hasin institucionet shqiptare, bizneset dhe të punësuarit në rastet e dërgimit me shërbim të punonjësve. Dokumenti ka gjithashtu si qëllim të ndërgjegjësojë dhe […]

Studim: Konektivitet për zhvillim, rruga drejt zhvillimit ekonomik, nëntor 2018

Qëllimi i këtij studimi është që të kontribojë në dokumentimin e progresit që Shqipëria, Kosova dhe Serbia kanë arritur në zbatimin e angazhimeve të marra në kuadrin e Agjendës së Konektivitetit. Ai synon të tërheqë vëmendjen në nevojën për të zhvilluar mekanizma monitorues në nivel rajonal, në mënyrë që të sigurohet zbatimi me kohë i […]

Dokument politikash: Instrumenti për Ndihmën e Para-Aderimit (IPA) dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, qershor 2018

Ky studim u zhvillua në kuadër të projektit “Mbështetja e partneritetit midis V4 dhe BB dhe ngritjes së kapaciteteve në Ballkanin Perëndimor”, të zbatuar nga Lëvizja Evropiane në Mal të Zi, Lëvizja Evropiane në Serbi, Lëvizja Europiane Shqipëria, EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane Shkup, Instituti Demokratik i Kosovës , Transparency International Bosnja dhe Hercegovina, […]

Brief Research: Kapitulli 24 – Ekstremizmi i dhunshëm & radikalizmi, siguria kibernetike dhe migrimi, tetor 2017

Shqipëria prej disa vitesh Kapitulli 24 i acquis të BE konsiston në reforma qe shtetet kandidate duhet të ndërmarrin në fushën e sigurisë, lirisë dhe drejtësisë. Disa nga çështjet më specifike në të cilat fokusohet ky kapitull janë azili, migracioni, kontrolli i kufijve, bashkëpunimi policor, lufta kundër krimit të organizuar, terrorizmi, bashkëpunimi gjyqësor, bashkëpunimi doganor […]

Brief Research: Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tetor 2017

Shqipëria prej disa vitesh ka nisur zbatimin e reformës në drejtësi që përbën një sistem gjithëpërfshirës masash që synojnë reformimin tërësor të sistemit gjyqësor dhe të gjithë përbërësve të tjerë të strukturës së drejtësisë në vend. Vëmendja e marrë nga procesi i reformës në drejtësi, ka shkëputur paksa interesin publik nga procesi i integrimit të […]