Dokumente Politikash

Dokument Politikash: Dërgimi me Shërbim i Punonjësve në Ballkanin Perëndimor: Rasti i Shqipërisë

Ky dokument synon të analizojë trendet e dërgimit me shërbim të punonjësve nga dhe drejt Shqipërisë; transpozimin në ligjin kombëtar të Direktivës për Dërgimin me Shërbim të Punonjësve (96/71/KE tani e tutje Direktiva); si dhe sfidat që hasin institucionet shqiptare, bizneset dhe të punësuarit në rastet e dërgimit me shërbim të punonjësve. Dokumenti ka gjithashtu si qëllim të ndërgjegjësojë dhe […]

Studim: Konektivitet për zhvillim, rruga drejt zhvillimit ekonomik, Nëntor 2018

Qëllimi i këtij studimi është që të kontribojë në dokumentimin e progresit që Shqipëria, Kosova dhe Serbia kanë arritur në zbatimin e angazhimeve të marra në kuadrin e Agjendës së Konektivitetit. Ai synon të tërheqë vëmendjen në nevojën për të zhvilluar mekanizma monitorues në nivel rajonal, në mënyrë që të sigurohet zbatimi me kohë i […]

Dokument politikash: Instrumenti për Ndihmën e Para-Aderimit (IPA) dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, Qershor 2018

Ky studim u zhvillua në kuadër të projektit “Mbështetja e partneritetit midis V4 dhe BB dhe ngritjes së kapaciteteve në Ballkanin Perëndimor”, të zbatuar nga Lëvizja Evropiane në Mal të Zi, Lëvizja Evropiane në Serbi, Lëvizja Europiane Shqipëria, EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane Shkup, Instituti Demokratik i Kosovës , Transparency International Bosnja dhe Hercegovina, […]

Brief Research: Kapitulli 24 – Ekstremizmi i dhunshëm & radikalizmi, siguria kibernetike dhe migrimi, Tetor 2017

Shqipëria prej disa vitesh Kapitulli 24 i acquis të BE konsiston në reforma qe shtetet kandidate duhet të ndërmarrin në fushën e sigurisë, lirisë dhe drejtësisë. Disa nga çështjet më specifike në të cilat fokusohet ky kapitull janë azili, migracioni, kontrolli i kufijve, bashkëpunimi policor, lufta kundër krimit të organizuar, terrorizmi, bashkëpunimi gjyqësor, bashkëpunimi doganor […]

Brief Research: Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Tetor 2017

Shqipëria prej disa vitesh ka nisur zbatimin e reformës në drejtësi që përbën një sistem gjithëpërfshirës masash që synojnë reformimin tërësor të sistemit gjyqësor dhe të gjithë përbërësve të tjerë të strukturës së drejtësisë në vend. Vëmendja e marrë nga procesi i reformës në drejtësi, ka shkëputur paksa interesin publik nga procesi i integrimit të […]

Dokument Politikash: Të drejtat e të huajve dhe azilkërkuesve në Shqipëri, Maj 2017

Ky punim është përgatitur në kuadër të nismës e ndërmarrë nga Pontis Foundation ‚OSHC-të e Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Global‛, realizuar nga stafi kërkimor i Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Studimi ka në fokus fenomenin e migracionit duke i dhënë më shumë vëmendje procesit të imigrimit, si një nga dimensionet që duhet të përqendrohen më shumë […]

Studimi i Politikave: Nga një politikë e butë në atë sistematike dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në Shqipëri, Qershor 2016

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju Studimin e Politikave: Nga një politikë e butë në atë sistematike dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në Shqipëri. Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Fondit Europian për Ballkanin, në kuadër të Programit Think and Link. Studimi analizon gjendjen në procesin politik dhe legjislativ në Shqipëri, duke identifikuar […]

Dokumenti i Politikave: Shpjegimi i Procesit të Berlinit në Shërbimin e Jashtëm, Shkurt 2016

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju Dokumentin e Politikave: Shpjegimi i Procesit të Berlinit në Shërbimin e Jashtëm të kryer nga Z. Gledis Gjipali, Drejtor Ekzekutiv i EMA-s si pjesë e një projekti të mbështetur financiarisht nga Ambasada Zvicerane në Shqipëri. Ky dokument synon të shpjegojë kontekstin politik, ekonomik dhe shoqëror të Procesit të […]

Raporti i politikave: Kushtëzimi i BE-së si një fuqi transformuese në rastin e Administratës Publike Shqiptare, Korrik 2015

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju raportin e politikave: “Kushtëzimi i BE-së si një fuqi transformuese në rastin e Administratës Publike Shqiptare”. Ky raport i politikave është përgatitur në kuadër të Programit TRAIN 2015. (ThinkTanks Ofron Hulumtime dhe Këshillime përmes Ndërveprimit dhe Rrjetëzimit), e cila mbështetet nga Zyra e Jashtme Federale Gjermane (Pakti i […]

Studimi i Politikave: Shoqëria Civile në Integrimin e BE-së në Ballkanin Perëndimor, Tetor 2014

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju studimin e politikave: “RAPORTI “Shoqëria civile në BE Integrimi i Ballkanit Perëndimor”. Dinamika në procesin e anëtarësimit kërkon angazhimin e mënjwhershëm të OSHC-ve në procesin e konsultimeve, monitorimit dhe zbatimit të legjislacionit të ri. Marrëdhëniet midis qeverisë shqiptare dhe OSHC-ve kanë evoluar gjatë viteve, duke adresuar sfidat dhe […]