Instrumentet e Informimit

Dëftesa e Progresit dhe Nivelit të Përgatitjes së Shqipërisë drejt Anëtarësimit në BE, nëntor 2023

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin […]

Dëftesa e Progresit dhe Nivelit të Përgatitjes së Shqipërisë drejt Anëtarësimit në BE, tetor 2022

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA).  Kjo Dëftesë mbi Progresin […]

Factsheet mbi Kapitujt 1,3,20 dhe 28 të Acquis së BE, qershor 2022

Ky factsheet i realizuar nga EMA sjell informacion të qartë e të plotë mbi katër kapitujt e Acquis së BE që në kuadër të negociatave koordinohen nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë: Kapitulli 1, 3, 20 dhe 28. Materiali sqaron në mënyrë të thjeshtë fushat e politikave që përfshijnë këto kapituj, nivelin e përgatitjes dhe […]

Përmbledhje e Artikujve të EuroSpeak Shkurt – Maj 2021

EuroSpeak revista online e Lëvizjes Europiane në Shqipëri rikthehet e printuar në formatin e një përmbledhjeje të artikujve të botuar në këtë Revistë online gjatë periudhës shkurt – maj 2021. Në këtë përmbledhje gjenden një pjesë e mirë e artikujve të shkurtuar dhe të përzgjedhur në sajë të tematikave si: Menaxhimi i tërmetit në Shqipëri-bilanci pas […]

Përmbledhje e Artikujve të EuroSpeak Tetor 2020– Janar 2021

EuroSpeak (www.eurospeak.al) revista online e Lëvizjes Europiane  në Shqipëri rikthehet e printuar në formatin e një përmbledhjeje  të artikujve të botuar në këtë Revistë online gjatë periudhës tetor  2020-janar 2021. Në këtë përmbledhje gjenden një pjesë e mirë e  artikujve të shkurtuar dhe të përzgjedhur në sajë të tematikave që  ato kanë trajtuar ku dy […]

Factsheet mbi Platformën e Partneritetit për Integrimin Europian, shkurt 2021

Ky factsheet i realizuar nga EMA sjell informacion të qartë e të plotë mbi Platformën e Partneritetit për Integrimin Europian, objektivat dhe rolin e saj me fokus dy strukturat: Bordi Drejtues dhe Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit, që do të ngrihen në mënyrë analoge me 33 kapitujt e EU Acquis. Materiali sqaron në mënyrë të […]

Përmbledhje e Artikujve të EuroSpeak prill – shtator 2020

EuroSpeak (www.eurospeak.al) revista online e Lëvizjes Europiane në Shqipëri rikthehet e printuar në formatin e një përmbledhjeje të artikujve të botuar në këtë Revistë online gjatë periudhës prillshtator 2020. Në këtë përmbledhje gjenden një pjesë e mirë e artikujve të shkurtuar dhe të përzgjedhur në sajë të tematikave që ato kanë trajtuar ku dy temat […]

Faktograf: BE dhe Shqipëria – perceptimet dhe vlerësimet e profesionistëve shqiptarë, gusht 2020

Në gjysmën e parë të 2020 (shkurt-prill) EMA zhvilloi studimin rreth Perspektivave Europianizuese të Shqipërisë, në bashkëpunim me ELIAMEP. 100 profesionistë nga Tirana, Durrësi, Elbasani, Shkodra, Vlora dhe Gjirokastra, të fushave të ndryshme si administratë publike, shoqëri civile, universitet, media etj.  ishin pjesëmarrës në këtë studim të organizuar nëpërmjet intervistave offline dhe online, ku u […]

Broshurë Informative: Dërgimi me Shërbim i Punonjësve, tetor 2019

Kjo broshurë informative është realizuar në kuadër të projektit “Dërgimi me Shërbim i Punonjësve të Europës Lindore” (EEPOW) i mbështetur nga Komisioni Europian dhe koordinuar nga Qendra Europiane për Politikat dhe Studimin e Mirëqenies Sociale në Austri, në partneritet me tre organizata nga vendet e BE-së (Gjermani, Itali, Slloveni) dhe katër organizata nga Vendet e […]

Broshure informative: Ti voton, maj 2017

Qëllimi i kësaj nisme të financuar nga Programi i Ndihmës Direkte (DAP) nga Ambasada Australiane, është për të inkurajuar pjesëmarrjen e të rinjve në procesin e vendim-marrjes. Projekti do të kontribuojë në nxitjen e edukimit të tyre për rëndësinë e demokracisë pjesëmarrëse dhe sidomos atë të votuarit, duke kërkuar të rrisë njohuritë, të menduarit kritik […]