Instrumentet e Informimit

Broshurë Informative: Dërgimi me Shërbim i Punonjësve

Kjo broshurë informative është realizuar në kuadër të projektit “Dërgimi me Shërbim i Punonjësve të Europës Lindore” (EEPOW) i mbështetur nga Komisioni Europian dhe koordinuar nga Qendra Europiane për Politikat dhe Studimin e Mirëqenies Sociale në Austri, në partneritet me tre organizata nga vendet e BE-së (Gjermani, Itali, Slloveni) dhe katër organizata nga Vendet e […]

Broshure informative: Ti voton (Maj 2017)

Qëllimi i kësaj nisme të financuar nga Programi i Ndihmës Direkte (DAP) nga Ambasada Australiane, është për të inkurajuar pjesëmarrjen e të rinjve në procesin e vendim-marrjes. Projekti do të kontribuojë në nxitjen e edukimit të tyre për rëndësinë e demokracisë pjesëmarrëse dhe sidomos atë të votuarit, duke kërkuar të rrisë njohuritë, të menduarit kritik […]

Broshurë Informative: Mbrojtja e Konsumatorit dhe Mbrojtja e Mjedisit, Prill 2017

EMA i kushton një rol të veçantë dimensionit të informimit dhe ndërgjegjësimit, kryesisht të të rinjve, ku tanimë ka krijuar dhe një traditë në zbatimin e projekteve përmes të cilave targetohen të rinjtë dhe nevojat e tyre. Në vazhdimësi të angazhimeve dhe nismave që ajo ka ndërmarrë në këto 10 vite, me anë të mekanizmit […]

Manual Informues: Reforma Administrativo-Territoriale (RAT) në Shqipëri, Mars 2017

Ndërtimi i urave – Një kulturë e re bashkëpunimi mes institucioneve vendore dhe komuniteteve të tyre (2016-2017), një projekt i financuar nga National Endowment for Democracy, kërkon të sigurojë informacion të mjaftueshëm dhe të thjeshtëzuar mbi përparësitë, si dhe efektet e mundshme negative të Reformës Administrative Territoriale; të krijojë një dialog të qëndrueshëm  dhe të vazhdueshëm ndërmjet […]

Broshurë Informative: Lëvizshmëria e të rinjve në Europë, Tetor 2014

Në kuadër të projektit “Rinia si agjent i forcimit të demokracisë pjesëmarrëse dhe llogaridhënies institucionale në Bashkinë Shkodër” dhe si pjesë e grupit të punës të hartimit të Strategjisë Kombëtare të Rinisë, Lëvizja Europiane në bashkëpunim me Intelektualët e Rinj Shpresë, i ofrojnë të rinjve një informacion të përgjithshëm për funksionimin e lëvizshmërisë së të […]

Fletëpalosje : Përgatitja e të rinjve për tregun e sotëm të punës, Dhjetor 2013

EMA ka përgaitur postera dhe një fletëpalosje informues: “Përgatitja e të rinjve për tregun e sotëm të punës” mbështetur nga Olof Palme International Center.

Broshura Informative: Mundësitë për arsim dhe formim profesional në Shkodër, Dhjetor 2013

Në kuadër të projektit “Rinia si agjent i forcim-it të demokracisë pjesëmarrëse dhe llogarid hënies institucionale në Bashkinë Shkodër”dhe zbatimit të metodologjisë “Vlerësimi i qeverisjes nga komuniteti”, Lëvizja Europiane në bashkëpunim me Intelektualët e Rinj Shpresë, Shkodër synojnë rritjen e përgjegjshmërisë institucionale të Bashkisë Shkodër, Zyrës së Punës dhe Drejtorisë Rajonale të Arsimit Profesional përkundrejt […]

Guida e Votuesve të Rinj – Zgjedhjet e Përgjithshme 2013

Në kuadër të projektit ‘’Forcimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe rritja e angazhimit të të rinjve në proceset elektorale në Shqipëri’’ mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED), EMA ka publikuar Broshurën “Guida e Votuesve të Rinj – Zgjedhjet e Përgjithshme 2013“ Kjo broshurë synon të vijë më pranë zgjedhësve në përgjithësi dhe votuesve të rinj […]

Dëftesa e Progresit të Shqipërisë Drejt Anëtarësimit në Bashkimin Europian Gjatë Vitit 2011

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju “Dëftesën e Progresit të Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian gjatë vitit 2011”, publikimi i të cilës vjen në kuadër të projektit të mbështetur nga Ambasada Britanike në Shqipëri “Shtjellimi i Procesit të Integrimit Europian”. Dëftesa e Progresit të Shqipërisë drejt Anëtarësimit në BE merr si pikënisje gjendjen […]

Fushatë informative mbi inkurajimin e të rinjve shkodranë për tu përfshirë në proceset vendim marrëse, Mars 2011

EMA ka krijuar një traditë të konsoliduar në zbatimin e projekteve të cilat kanë në shënjestër të rinjtë dhe nxitjen e angazhimit të tyre në procesin e vendimmarrjes, përmes edukimit qytetar të tyre mbi parimet kryesore të demokracisë. Në këtë kontekst, EMA ka kënaqësinë të paraqesë tre publikimet e kryera në kuadër të projektit “Rinia […]