Publikime

Brief Research: Kapitulli 24 – Ekstremizmi i dhunshëm & radikalizmi, siguria kibernetike dhe migrimi, tetor 2017

Shqipëria prej disa vitesh Kapitulli 24 i acquis të BE konsiston në reforma qe shtetet kandidate duhet të ndërmarrin në fushën e sigurisë, lirisë dhe drejtësisë. Disa nga çështjet më specifike në të cilat fokusohet ky kapitull janë azili, migracioni, kontrolli i kufijve, bashkëpunimi policor, lufta kundër krimit të organizuar, terrorizmi, bashkëpunimi gjyqësor, bashkëpunimi doganor […]

Brief Research: Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tetor 2017

Shqipëria prej disa vitesh ka nisur zbatimin e reformës në drejtësi që përbën një sistem gjithëpërfshirës masash që synojnë reformimin tërësor të sistemit gjyqësor dhe të gjithë përbërësve të tjerë të strukturës së drejtësisë në vend. Vëmendja e marrë nga procesi i reformës në drejtësi, ka shkëputur paksa interesin publik nga procesi i integrimit të […]

Raport Vlerësimi: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore – Kapitulli 23, tetor 2017

Qëllimi i këtij raporti vlerësimi është monitorimi i nivelit të zbatimit të reformave, si dhe progresit të arritur në fushat kryesore që lidhen me Kapitullin 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore). Duke pasur si pikënisje rezultatet dhe konstatimet e paraqitura nga ana e Komisionit Evropian (KE) nëpërmjet progres raportit të vitit 2016,, në funksion të […]

Dokument Politikash: Të drejtat e të huajve dhe azilkërkuesve në Shqipëri, maj 2017

Ky punim është përgatitur në kuadër të nismës e ndërmarrë nga Pontis Foundation ‚OSHC-të e Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Global‛, realizuar nga stafi kërkimor i Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Studimi ka në fokus fenomenin e migracionit duke i dhënë më shumë vëmendje procesit të imigrimit, si një nga dimensionet që duhet të përqendrohen më shumë […]

Broshure informative: Ti voton, maj 2017

Qëllimi i kësaj nisme të financuar nga Programi i Ndihmës Direkte (DAP) nga Ambasada Australiane, është për të inkurajuar pjesëmarrjen e të rinjve në procesin e vendim-marrjes. Projekti do të kontribuojë në nxitjen e edukimit të tyre për rëndësinë e demokracisë pjesëmarrëse dhe sidomos atë të votuarit, duke kërkuar të rrisë njohuritë, të menduarit kritik […]

Broshurë Informative: Mbrojtja e Konsumatorit dhe Mbrojtja e Mjedisit, prill 2017

EMA i kushton një rol të veçantë dimensionit të informimit dhe ndërgjegjësimit, kryesisht të të rinjve, ku tanimë ka krijuar dhe një traditë në zbatimin e projekteve përmes të cilave targetohen të rinjtë dhe nevojat e tyre. Në vazhdimësi të angazhimeve dhe nismave që ajo ka ndërmarrë në këto 10 vite, me anë të mekanizmit […]

Manual Informues: Reforma Administrativo-Territoriale (RAT) në Shqipëri, mars 2017

Ndërtimi i urave – Një kulturë e re bashkëpunimi mes institucioneve vendore dhe komuniteteve të tyre (2016-2017), një projekt i financuar nga National Endowment for Democracy, kërkon të sigurojë informacion të mjaftueshëm dhe të thjeshtëzuar mbi përparësitë, si dhe efektet e mundshme negative të Reformës Administrative Territoriale; të krijojë një dialog të qëndrueshëm  dhe të vazhdueshëm ndërmjet […]

Konventa për Integrimin Europian – Vlerësime dhe Rekomandime 2015-2016

EMA ka kënaqësinë të ndaj me ju publikimin më të fundit: Konventa për Integrimin Europian- Vlerësime dhe Rekomandime 2015-2016. Duke e kuptuar Integrimin në Bashkimin Europian jo thjesht si një axhendë institucionale, por si një projekt ambicioz zhvillimi i nxitur vazhdimisht nga e gjithë shoqëria, roli i shoqërisë civile dhe qytetarëve të angazhuar aktivisht është kyç […]

Studimi i Politikave: Nga një politikë e butë në atë sistematike dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në Shqipëri, qershor 2016

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju Studimin e Politikave: Nga një politikë e butë në atë sistematike dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në Shqipëri. Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Fondit Europian për Ballkanin, në kuadër të Programit Think and Link. Studimi analizon gjendjen në procesin politik dhe legjislativ në Shqipëri, duke identifikuar […]

Një Vlerësim Rajonal MIPEX i Ballkanit Perëndimor 2015

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju Vlerësimin e Ballkanit Perëndimor për Indeksin e Politikave të Integrimit të Migrantëve (MIPEX) për vitin 2015. Kjo është hera e parë që Shqipëria është e përfshirë në vlerësimin e MIPEX, ndërsa ekipi EMA me bashkëpunimin e ekspertëve kombëtarë që punojnë në institucionet shtetërore ose OJQ të ndryshme plotësuan […]