Studime, Manuale dhe Raporte

Udhëzues për Mbrojtjen e Konsumatorit, mars 2023

Të gjithë jemi konsumatorë në përditshmëri dhe në një botë ku konkurrenca dhe shumëllojshmëritë e produkteve diktojnë tregun, konsumatori ka më shumë se kurrë nevojë për mbrojtje. Mbrojtja Konsumatorit zë fill me informimin mbi të drejtat për siguri garanci dhe është më shumë se thjesht sigurimi i një marrëveshjeje më të mirë apo më me […]

Raport Monitorimi: Monitorimi i reformës në administratën publike (RAP) – Zhvillimi dhe Koordinimi i Praktikave në Zhvillimin Rajonal, korrik 2022 

Raporti analizon zhvillimin e politikave dhe procesin e koordinimit për politikat e zhvillimit rajonal dhe kohezionit në Shqipëri. Ekzistojnë dy institucione përgjegjëse për politikat e ZhRK-së në Shqipëri: Kryeministria (specifikisht Zyra e zv. Kryeministrit) dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FShZh), një institucion i themeluar në 1993. Për të vlerësuar kriteret e Zhvillimit dhe Koordinimit të […]

Indeksi i Politikave të Integrimit të Migrantëve 2020 – Raporti për Shqipërinë, nëntor 2020

Ky raport është publikuar nga grupi MIPEX bazuar në informacionet dhe të dhënat e ofruara nga studiuesit e Lëvizjes Europiane në Shqipëri, si partnerët shqiptarë të Indeksit të Politikave të Integrimit të Migrantëve. MIPEX2020 është një instrument unik i cili merret me politikat integruese të migrantëve në 52 vende në të 5 kontinentet duke përfshirë […]

Studim: Eksplorimi i sfidave në perspektivën e europianizimit të Shqipërisë, gusht 2020

Ky publikim prezanton dhe analizon gjetjet e pyetësorit të realizuar në periudhën shkurt-prill 2020 me 100 respondentë profesionistë nga Shqipëria me anë intervistash të realizuara ballë për ballë dhe disa online për shkak të kufizimeve nga pandemia e shkaktuar nga Covid-19. Publikimi trajton të dhënat e nxjerra sasiore dhe cilësore në lidhje me perceptimin e […]

RAPORTI I VLERËSIMIT TË NEVOJAVE: Kapacitet insitucionale për implementin e Direktivës së Dërgimit me Shërbim të Punonjësve në Ballkanin Perëndimor, gusht 2019

Raporti i  vlerësimit  të nevojave shqyrton  kapacitetet e katër shteteve  të Ballkanit Perëndimor, që aspirojnë të anëtarësohen në Bashkimin Europian: Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia; për të implementuar Direktivën e Dërgimit me Shërbim të Punonjësve (96/71/KE). Vlerësimi i nevojave bëhet përmes  identifikimit të kapaciteteve ekzistuese në të katër vendet aspiruese dhe […]

Edukimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE (Raste studimore: Shqipëria, Kosova dhe Serbia), shkurt 2019

Ky studim rajonal është përgatitur në kuadër të projektit “Krijimi i sinergjisë në Ballkanin Perëndimor për forcimin e arsimit, kërkimit dhe shkencës”, mbështetur nga Fondi i Ballkanit Perëndimor. Ajo zbatohet nga një ekip ekspertësh nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në partneritet me Grupin e Politikave Kërkimore për  Ballkanin,  në Kosovë dhe Lëvizjen Europiane Novi Sad […]

Raporti: Dërgimi me Shërbim i Punonjësve të Europës Lindore (PWD), nëntor 2018

Projekti i Dërgimit me Shërbim të Punonjësve të Europës Lindore  është i mbështetur nga Komisioni Europian dhe koordinuar nga Qendra Europiane për Politikat dhe Studimin e Mirëqenies Sociale në Austri, në partneritet me tre organizata nga vendet e BE-së (Gjermani, Itali, Slloveni) dhe katër organizata nga Vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Serbia, Mali i Zi […]

Raport Vlerësimi: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore – Kapitulli 23, tetor 2017

Qëllimi i këtij raporti vlerësimi është monitorimi i nivelit të zbatimit të reformave, si dhe progresit të arritur në fushat kryesore që lidhen me Kapitullin 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore). Duke pasur si pikënisje rezultatet dhe konstatimet e paraqitura nga ana e Komisionit Evropian (KE) nëpërmjet progres raportit të vitit 2016,, në funksion të […]

Konventa për Integrimin Europian – Vlerësime dhe Rekomandime 2015-2016

EMA ka kënaqësinë të ndaj me ju publikimin më të fundit: Konventa për Integrimin Europian- Vlerësime dhe Rekomandime 2015-2016. Duke e kuptuar Integrimin në Bashkimin Europian jo thjesht si një axhendë institucionale, por si një projekt ambicioz zhvillimi i nxitur vazhdimisht nga e gjithë shoqëria, roli i shoqërisë civile dhe qytetarëve të angazhuar aktivisht është kyç […]

Një Vlerësim Rajonal MIPEX i Ballkanit Perëndimor 2015

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju Vlerësimin e Ballkanit Perëndimor për Indeksin e Politikave të Integrimit të Migrantëve (MIPEX) për vitin 2015. Kjo është hera e parë që Shqipëria është e përfshirë në vlerësimin e MIPEX, ndërsa ekipi EMA me bashkëpunimin e ekspertëve kombëtarë që punojnë në institucionet shtetërore ose OJQ të ndryshme plotësuan […]