Dokument politikash: Mospërputhja e Aftësive dhe Arsimi Profesional në fuqinë punëtore shqiptare, Nëntor 2012

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju dokumentin e politikave: “Mospërputhja e Aftësive dhe Arsimi Profesional) në fuqinë punëtore shqiptare” nga Friedrich Ebert Stiftung (FES) dhe Fondi Think Tank Fund, Instituti i Shoqërisë së Hapur (OSI).

Duke marrë parasysh kontekstin në Shqipëri, bashkëpunimi midis bizneseve dhe universiteteve mund të sjellë rezultate shumë pozitive dhe veçanërisht të lehtësojë kalimin nga universiteti në tregun e punës për të diplomuarit e rinj. Ky bashkëpunim realizohet duke filluar nga forma më e thjeshtë, që është përshtatja e kurrikulave, për të përfshirë kurse që i përgatisin studentët më mirë për tregun e punës dhe duke vazhduar me partneritete dhe forma të tjera të bashkëpunimit.

Ky punim jep disa rekomandime për t’u konsideruar nga të gjitha departamentet rajonale dhe ofron një pasqyrë të situatës së tregut të punës në rajone, duke sjellë një pasqyrë të përgjithshme të të gjithë tregut të punës në vend.

Ky dokument politik shqyrton nivelin aktual të gadishmërisë institucionale dhe disa përvojave nga vendet e mëparshme të pranimit në BE, veçanërisht përvojën nga Kroacia, Bullgaria dhe Rumania. Në veçanti, ai analizon mundësitë për përfshirjen e një numri të madh të aktorëve në procesin e pranimit si një mjet për ta bërë atë më demokratik dhe të legjitimuar.