Factsheet mbi Platformën e Partneritetit për Integrimin Europian, shkurt 2021

Ky factsheet i realizuar nga EMA sjell informacion të qartë e të plotë mbi Platformën e Partneritetit për Integrimin Europian, objektivat dhe rolin e saj me fokus dy strukturat: Bordi Drejtues dhe Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit, që do të ngrihen në mënyrë analoge me 33 kapitujt e EU Acquis. Materiali sqaron në mënyrë të thjeshtë dhe fushat e institucionet e përfshira në katër nga kapitujt e Acquis që koordinohen nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë: Kapitulli 1, 3, 20 dhe 28.

***

Projekti “Mbështetje për Negociatat e Anëtarësimit për Kapitujt Ekonomikë të Acquis”,
financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim dhe
zbatuar nga GIZ në Shqipëri. Lëvizja Europiane në Shqipëri po mbështet GIZ dhe MFE në komponentin e përfshirjes së shoqërisë civile. 

 

Factsheet mbi Platformën e Partneritetit për Integrimin Europian, shkurt 2021