Fletëpalosje : Përgatitja e të rinjve për tregun e sotëm të punës, Dhjetor 2013

EMA ka përgaitur postera dhe një fletëpalosje informues: “Përgatitja e të rinjve për tregun e sotëm të punës” mbështetur nga Olof Palme International Center.