Partnerët dhe donatorët

EMA zhvillon veprimtarinë e saj falë mbështetjes financiare të institucioneve të ndryshme. Për të përftuar një ekspertizë sa më të gjerë, EMA bashkëpunon me institucione të tjera kërkimore, agjensi qeveritare dhe ndërkombëtare, OJQ, media dhe sektorin privat.

Përmes ofrimit të analizave dhe publikimeve tona ne prodhojmë një zë alternativ lidhur me zhvillimet e vendit, falë mbështetjes së:
(të listuara sipas rendit alfabetik) 

Ambasadës së Britanisë së Madhe në Shqipëri
ukinalbania.fco.gov.uk/en/

Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Shqipëri
www.albania.nlembassy.org/

Ambasadës së Sllovakisë
www.mzv.sk/web/tirana 

Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri
www.tirana.usembassy.gov/

 

Balkan Trust for Democracy – Project of German Marshall Fund
www.gmfus.org

Bankës Botërore
www.worldbank.org.al/

Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri
www.eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm

European Fund for the Balkans
www.balkanfund.org/

European Movement International
www.europeanmovement.eu/

Fondi Visegrad
www.visegradfund.org/

Foundacioni Konrad Adenauer
www.kas.de/wf/en/

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
www.soros.al 

Friedrich Ebert Stiftung, Zyra në Tiranë
www.fes.org.al/

German Technical Cooperation
www.giz.de 

King Baudouin Foundation
www.kbs-frb.be

Këshilli Britanik në Shqipëri
www.britishcouncil.org/albania.htm

Komisionit Europian, Drejtoria e Përgjithshme e Komunikimit
www.ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

Komisionit Europian, Drejtoria e Përgjithshme e Edukimit dhe Kulturës
www.ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Misioni i OSBE në Shqipëri
www.osce.org/al

National Endowment for Democracy
www.ned.org/

Open Society Foundations, East-East Partnership beyond Borders Program
www.soros.org 

Open Society Foundations, Local Government & Public Service Reform Initiative Program
www.lgi.osi.hu/

Open Society Foundations, Think Tank Fund
www.soros.org/initiatives/thinktank

OXFAM Shqipëri
www.oxfam.org.uk

Programi i Direct Aid i qeverisë australiane
dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/Pages/direct-aid-program.aspx

Slovak Aid
www.slovakaid.sk/en

Partnerëve Strategjik:

Institucione shtetërore

Parlamenti i Republikës së Shqipërisë
www.parlament.al

Ministria e Drejtësisë
www.drejtesia.gov.al/

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
www.punetejashtme.gov.al/

Ministria e Brendshme
mb.gov.al/

Ministria e Arsimit dhe Shkencës
www.arsimi.gov.al

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
www.bujqesia.gov.al

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
www.shendetesia.gov.al/

Bashkia e Tiranës
www.tirana.gov.al/

Bashkia e Durrësit
www.bashkiadurres.com

Bashkia e Elbasanit
www.elbasani.gov.al/

Bashkia e Vlorës
www.bashkiavlore.org/

Bashkia e Shkodrës
www.shkodra.gov.al/

Bashkia e Lushnjes
www.bashkialushnje.gov.al/

Bashkia e Beratit
www.bashkia-berat.net/

Bashkia e Peshkopisë
www.peshkopia.com/

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
www.aku.gov.al

Autoriteti i Konkurencës
www.caa.gov.al

Dhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë
www.dhka.org.al/

Agjencia për Kërkim, Teknologji dhe Inovacion
www.akti.gov.al/rreth_AKTI.html 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
www.dpbsh.gov.al/newweb/

Policia e Shtetit
www.asp.gov.al/

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
www.femijet.gov.al/

Drejtoria Rajonale e Kufirit  dhe Migracionit Tiranë
www.asp.gov.al/index.php/drkm-tirane

Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri
www.eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm

Agjencia Kombëtare e Mjedisit
akm.gov.al/

Agjencia Rajonale e Mjedisit, Elbasan
akm.gov.al/drm-elbasan.html

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve
www.insq.gov.al/inspektorati-shteteror-i-mjedisit-dhe-pyjeve/

Agjencia Kombëtare e Turizmi
wp.akt.gov.al/

Ambasada dhe Organizata Ndërkombëtare 

Ambasada e Britanisë së Madhe
www.ukinalbania.fco.gov.uk/en/

Ambasada e Italisë
www.ambtirana.esteri.it/ambasciata_tirana/it/

Ambasada e Francës
www.ambafrance-al.org/

Ambasada e Republikës Ceke
www.mzv.cz/tirana/en/index.html

Ambasada e Republikës Federale Gjermane
www.tirana.diplo.de/ 

Ambasada e Mbretërisë së Danimarkës

Ambasada e Mbretërisë së Holandës
www.albania.nlembassy.org/

Ambasada e Mbretërisë së Spanjës

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës
www.tirana.usembassy.gov/

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë
uccial.al/

Center for EU Enlargement Studies – Hungari
www.cens.ceu.hu/

Center for Research and Policy Making – Macedonia
www.crpm.org.mk

Citizens Pact – Serbia
www.citizenspact.org

European Citizens Action Service – Brussels
www.ecas.org

European Council on Foreign Relations
www.ecfr.eu

European Institute – Sofie
www.europeaninstitute.bg

European Movement Danimark
www.eubev.dk/

European Movement International
www.europeanmovement.eu/

European Movement Mal i Zi
www.emim.org

European Movement Serbi
www.emins.org

European Stability Initiative
www/esiweb/org/

Freedom House
www.freedomhouse.org 

German Council on Foreign Relations
en.dgap.org/

Group 484 – Serbi
www.grupa484.org.rs

Dhoma Amerikane e Tregtisë
www.amcham.com.al/

International Centre for Migration Policy  Development (ICMPD)
www.icmpd.org/home/

International Organization for Migration Albania (IOM)
www.albania.iom.int/index.php/en/

Këshilli i Europës (KiE) në Shqipëri
www.coe.int/en/web/tirana/home

Komiteti Shqiptar i Helsinkit
http://www.ahc.org.al/

Misioni i OSBE në Shqipëri
www.osce.org/al

Regional Cooperation Council
www.rcc.int/

Save the Children
albania.savethechildren.net/

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
www.unhcr.org/

World Vision in Albania and Kosovo
www.wvi.org/albania

Stefan Batory Foundation – Varshavë
www.batory.org.pl

Turkish Asian Center for Strategic Studies
www.tasam.org/en/


Universitete dhe Organizata Lokale  

Universiteti i Tiranës
www.unitir.edu.al/

Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës
www.uamd.edu.al/

Universiteti “Aleksander Xhuvani” Elbasan
www.uniel.edu.al/

Universiteti “Eqerem Cabej” Gjirokastër
www.uogj.edu.al/

Universiteti “Fan S. Noli” Korcë
www.unkorce.edu.al/

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
www.unishk.edu.al/

University of Vlora
www.univlora.org/

Universiteti  “New York” Tiranë
www.unyt.edu.al/unyt/index.php

Universiteti Europian i Tiranës
www.uet.edu.al/

Universiteti “Epoka”
www.epoka.edu.al/new/

Universiteti “Marin Barleti”
www.umb.edu.al/

Co – PLAN
www.co-plan.org/

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë
www.cci.al/

Fondacioni Kosovar për Shoqërinë Civile
www.kcsfoundation.org

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
www.idmalbania.org/ 

Instituti Shqiptar i Medias
www.institutemedia.org

Instituti i Kërkimeve Urbane
www.uri.org.al/

Këshilli Shqiptar i Agro – Buznesit
www.kash.org.al

Komiteti Shqiptar i Helsinkit
www.ahc.org.al 

Konfederata Shqiptare e Industrive
www.konfindustria.al/

Lëvizja MJAFT!
www.mjaft.org 

Qendra për Hulumtime dhe Sondazhe
Qendra e Informimit të BE në Shqipëri
euinfocentre.al/

Roma Active Albania
Unioni i Operatorëve Shqiptar të Turizmit

Shqiptarja.com 

shqiptarja.com/home.php