Dokument Politikash: Të drejtat e të huajve dhe azilkërkuesve në Shqipëri, maj 2017

Ky punim është përgatitur në kuadër të nismës e ndërmarrë nga Pontis Foundation ‚OSHC-të e Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Global‛, realizuar nga stafi kërkimor i Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Studimi ka në fokus fenomenin e migracionit duke i dhënë më shumë vëmendje procesit të imigrimit, si një nga dimensionet që duhet të përqendrohen më shumë politikat e qeverisë dhe autoritetet shtetërore shqiptare. Është me rëndësi të përmenden disa arsye pse procesi i imigracionit në Shqipëri mbetet thelbësor dhe pse analizimi dhe studimi i tij është kyç për zhvillimin e politikave të duhura, zbatimin dhe miratimin e legjislacionit përkatës, bazuar dhe në kontekstin e progresit të Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian.

Policy Paper- Të drejtat e të huajve dhe azilkërkuesve në Shqipëri.