Seritë e Integrimit Europian – Java e dytë 14 -17 korrik 2020

 

Webinar 5, 14 korrik 2020 – Webinar i pestë u zhvillua me folësin kryesor Dr. Karantrantos. Ai foli për politikat e BE-së në fushën e Luftimit dhe Parandalimit të Ekstremizmit të dhunshëm. Ai filloi me një përkufizim të radikalizimit, i cili është procesi drejt kalimit në ekstremizëm të dhunshëm, ku njerëzit adoptojnë sisteme ekstremiste të besimit. Në vitin 2011, BE themeloi Rrjetin e Ndërgjegjësimit për Radikalizimin (RAN). RAN është një rrjet ombrellë që lidh njerëzit e përfshirë në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në të gjithë Europën. Këshilli i BE, Komisioni Europian dhe Forumi i Internetit i BE kanë grupe pune për të luftuar radikalizimin. Strategjitë e ndërmarra nga BE për të mbështetur Shtetet Anëtare kundër radikalizimit janë: rritja e kërkimit, ndërtimi i provave, monitorimi dhe rrjetet, forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, dhe kundërveprimi ndaj propagandës terroriste dhe gjuhës së paligjshme të urrejtjes në internet. Kishte afërsisht 60 pjesëmarrës, ku shumica e tyre e mbajtën ë ebinarin shumë tërheqës me pyetje dhe diskutime.

Webinar 6, 16 korrik 2020 – Webinari i gjashtë u zhvillua në ZOOM, me folësen kryesore Alexandra Voudouri, një gazetare e specializuar për çështjet e BE dhe procesin e zgjerimit. Znj. Vouduri foli për “Raportimin e medias mbi negociatat e pranimit në BE”. Së pari, ajo filloi duke deklaruar se BE i dha dritën jeshile Shqipërisë që të ishte një pjesë e familjes së madhe të BE. Roli i medias në raportimin e punës së BE nuk mund të nënvlerësohet. Media ka potencial për të ndikuar në opinionin publik dhe qëndrimet e qytetarëve. Procesi kryesor i përdorur nga mjetet e informimit masiv është formulimi dhe përgatitja, proces i domosdoshem për ta bërë lajmin të besueshëm. Ajo prezantoi gjetjet e sondazhit të Këshillit Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë në lidhje me: “Sa Vende të Ballkanit Perëndimor duhet të bashkohen me BE në dekadën e ardhshme?” Italia, Polonia, Sllovakia, Hungaria Greqia dhe Rumania kryesisht votuan për “Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të bashkohen me BE” dhe Austria, Republika Çeke, Danimarka, Franca, Gjermania dhe Hollanda nuk u dukën të ngrohta me idenë e vendeve të Ballkanit Perëndimor që bashkohen me BE. Në ë ebinar ishin rreth 50 pjesëmarrës të cilët u angazhuan me pyetje. Fokusi i diskutimit ishte se si situata e re e pandemisë COVID 19 ndikon në aksesin e medias, cilat janë politikat e BE-së në këtë çështje dhe si mediat mund të përdoren si një mjet për lobim për anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkim Europian.

Webinar 7, korrik 17 2020 – Webinar që u mbajt nga Dia Anagnostou në 17 korrik kishte të bënte me Politikën Gjinore të Bashkimit Evropian në Arsimin e Lartë. Në këtë webinar kishte afërsisht 65 pjesëmarrës. Dr. Anagnostou shpjegoi se ligji dhe politika e BE mbi barazinë gjinore u zhvillua në përgjigje të mobilizimit. Traktati i Amsterdamit u krijua si një organizatë që do të hiqte dorë nga diskriminimi midis burrave dhe grave. Një mënyrë për të hequr dorë nga diskriminimi është transformimi i institucionit. Ndryshimi i sistemit dhe strukturës së një institucioni të caktuar është mënyra e duhur për të transformuar institucionin, në vend që të promovojë të drejtat individuale ose të grupeve. Dr. Anagnostou shton se integrimi gjinor do të jetë ndryshuesi më i madh në këtë proces që ka vazhduar me shekuj. Dr Anagnostou sugjeron si një zgjidhje leximin e një artikulli vjetor që lëshohet çdo vit nga Komisioni Evropian, ku studimi i fundit u botua në 2018. Dr. Anagnostou thotë se 68% e numrit të pë rgjithshë m të studentëve të universitetit, në fusha të caktuara si shkencat sociale, janë gra. Por nuk ka një normë të saktë të punësimit për gratë pas-diplomimit, pasi ato të hyjnë në tregun e punës. Por, është vërtetuar se fatkeqësisht, edhe pse janë me arsim të lartë , ato sërish nuk janë në nivelin e duhur administrativ. Gjithashtu, në fund të webinarit kishte një pyetje se si mundet qe gratë në akademi të trajtojnë mekanizmat delikatë dhe supozimet e nënkuptuara që përjetësojnë pabarazinë gjinore në vendimmarrje në BE pa u perceptuar si “shumë të zemëruara ose shumë agresive”?

Nirvana Deliu, Lëvizja Europiane në Shqipëri gjatë kësaj jave prezantoi publikimin e realizuar nga Dimitar Bechev mbi procesin e anëtarësimit të Bullgarisë dhe RUamnisë në BE, duke vendosur në vëmendje mësimet e nxjerra nga ky proces që mund të jenë me vlerë për vendet që aspirojnë hyrjen në BE, siç është dhe Shqipëria. Publikimi nxjerr disa përfundime me vlerë duke u fokusuar te fuqizimi i demokracisë si element themelor për zhvillimin e reformave dhe zbatimin e duhur të tyre, përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në këtë proces, si dhe rëndësia e rolit monitorues dhe vlerësues të BE për një process anëtarësimi të suksesshëm.

Në javën e dytë të sesioneve Anita Lushi, Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave mori në analizë disa çështje të trajtuara në pyetësorin e realizuar me 100 respondentë profesionistë të rinj në Shqipëri. Së pari, u trajtua pozita e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, po ashtu u renditën çështjet që duhet të jenë prioritet për tu adresuar i shtetit shqiptar në vitet e ardhshme. Në vazhdim në këtë javë u bë një analizë e pozitës së aktorëve më të rëndësishëm ndërkombëtarë dhe ndryshueshmërisë që ka patur pozita e tyre në arenën ndërkombëtare, dhe faktorët që kanë ndikuar në këtë pozitë.