Studimi i Politikave: Prokurimi publik elektronik në nivel lokal në Shqipëri dhe Sfidat në luftën kundër korrupsionit, Tetor 2014

Ema ka kënaqësinë të prezantojë një politikë të shkurtër të përgatitur në kuadër të Programit TRAIN 2014 (Think Tanks që siguron Hulumtime dhe Këshillime përmes Ndërveprimit dhe Rrjetëzimit), i cili mbështetet nga Zyra e Jashtme Federale Gjermane (Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore) dhe zbatuar nga Këshilli gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë (DGAP).

Garantimi i sundimit të ligjit mbetet një nga kriteret kryesore për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një nga shenjat dalluese të një shoqërie të qeverisur nga sundimi i ligjit është lufta kundër korrupsionit dhe rritja e transparencës. Transparenca është një parim i rëndësishëm i kornizës ligjore të BE-së dhe është kuptimi i përbashkët se një rregullim i prokurimit publik i bazuar në transparencë parandalon korrupsionin.

Për të kapërcyer mungesën e përgjegjshmërisë dhe transparencës në prokurimet publike, Shqipëria u bë një nga vendet e para në botë qe përfshiu në 2009 një sistem plotësisht elektronik të prokurimit për të gjithë tenderët e sektorit publik mbi pragun prej 3,500 Euro.

  1. Krahasuar me prokurimin e bazuar në letër, sistemi i prokurimit elektronik ka kontribuar në qeverisjen e mirë, duke shmangur korrupsionin, duke rritur transparencën, duke ulur kostot dhe duke kursyer kohë. Procesi i integrimit evropian nënkupton zbatimin efektiv të prokurimit publik elektronik dhe treguesve të suksesit. Sipas Raportit të Progresit 2013 për Shqipërinë, “prokurimi publik dhe koncesionet janë ende një nga sektorët kryesorë në të cilët institucioni i auditimit ka gjetur shkelje financiare. Institucioni i auditimit njoftoi në mars të vitit 2013 se shkeljet e autoriteteve qendrore dhe lokale në lidhje me prokurimin publik për periudhën 2008-2011 shkaktuan dëmtuan shtetin me 3.1 milion € “.
  2. Raporti i fundit i Progresit i publikuar në tetor 2014, pas deklaratës së Komisionit Evropian që “sistemi i prokurimit elektronik funksiononte mirë dhe numri i përdoruesve u rrit pesë herë në 2013”, adreson “nevojën për punë substanciale për rritjen e transparencës në procedurat e prokurimit publik, në mënyrë që të reduktohen rreziqet e korrupsionit dhe të përmirësohet konkurrenca “.
  3. Nëpërmjet (i) Direktivës 2014/24 / BE për prokurimin publik, (ii) Direktivës 2014/23 / BE 4 në dhënien e kontratave koncesionare, të botuar më 28 mars 2014, Komisioni Europian ka theksuar se nga reformat e reja të prokurimit publik, autoritetet lokale do të jenë të parët që do të përfitojnë. Si pjesë e procesit të zgjerimit, vendet kandidate duhet të harmonizojnë legjislacionin e tyre me kërkesat e ligjit të BE-së, duke përfshirë Direktivat e Prokurimit Publik. Kjo do të sillte sistemin e prokurimit publik të vendeve kandidate, në përputhje me standardet e shteteve anëtare, duke përfshirë legjislacionin e qartë dhe transparent të prokurimit publik, zbatimin e efektshëm të prokurimit elektronik dhe autoritetet kompetente kontraktuese. Prandaj, Shqipëria duhet të bëjë përparime të mëtejshme për të harmonizuar prokurimin elektronik me acquis të BE-së dhe të vazhdojë të zvogëlojë procedurat jokonkurruese dhe jotransparente. Prokurimi publik elektronik në nivel lokal në Shqipëri dhe sfidat në luftën kundër korrupsionit.