Bashkëpunimi në Rajon

Duke e konsideruar integrimin në BE si perspektiva më mirë e zhvillimit dhe si një sfidë të përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor, EMA punon në partneritet me aktorë të ndryshëm në rajon për të qene pjesë e një udhëtimi të përshpejtuar drejt përmbushjes së standardeve të BE. Ne jemi të angazhuar në mënyrë aktive në nxitjen e dialogun dhe bashkëpunimin në nivel rajonal si dhe në zhvillimin e sipërmarrjeve të përbashkëta për zhvillimin e analizave krahasuese dhe shkëmbimin e praktikave të mira. Projektet dhe aktivitetet e realizuara përfshijnë çështjet e thithjes së trurit, dialogun midis Organizatave të Shoqërisë Civile dhe qeverive të vendeve të Ballkanit Perëndimor, regjimin pa viza brenda këtij rajoni, shkëmbimin e të rinjve dhe bashkëpunimin, etj.

Projektet e ndërmarra në këtë fushë janë si më poshtë:

 • Krijimi i sinergjisë në Ballkanin Perëndimor për forcimin e Arsimit, Kërkimit Shkencor dhe Shkencës (2018 – maj 2019), një projekt i mbështetur nga Fondi i Ballkanit Perëndimor, i zbatuar nga EMA në partneritet me Grupin e Kërkimit të Politikave të Ballkanit (BPRG) dhe me Lëvizjen Europiane Novi Sad, Serbi, ka objektivin e përgjithshëm për të kuptuar dhe mundësuar ndërtimin e një mjedisi më të përshtatshëm në kërkim shkencor, arsim dhe inovacion, me një fokus të veçantë  forcimin e kapaciteteve përthithëse të fondeve të BE-së në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

 

 • Programi Think and Link, mbështetur nga Fondi Europian për Ballkanin (EFB) kërkon të nxisë gjithëpërfshirjen dhe hartimin e politikave për Ballkanin Perëndimor duke iniciuar dhe mbështetur projekte individuale dhe bashkëpunuese kërkimore sipas tematikës të zgjedhur nga programi për çdo vit. EMA është pjesë e projektit “Progres apo Qarkullim: Reformat Institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi” i implementuar nga D4D në Kosovë për periudhën 2019-2020. Projekti synon të shqyrtojë procesin e reformave dhe demokratizimin e brendshëm të Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kosovës në kontekstin e të drejtave themelore të njeriu, qeverisjes së mirë dhe shtetit ligjor dhe zhvillimin që ndihmojnë në integrimin në BE dhe procesin e brendshëm të demokratizmit. Hulumtuesit e EMA kanë marrë pjesë në program tre herë ku kanë ralizuar punimet si: 1) Zhvillimi Ekonomik përmes Konektivitetit 2017-2018, në bashkëpunim me Demokraci për Zhvillim (D4D)- Kosovë dhe TransConflict -Serbi; 2) Drejt Rritjes së Konkurrencës së Drejtë dhe Tregut Ekonomik Funksional në Shqipëri 2014 – 2015; 3) Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në Shqipëri 2010- 2011.

 

 • Konventa Rajonale për Integrimin Europian (2014-në vazhdim), e mbështetur nga Vishegrad +, është një platformë e përbashkët e organizatave joqeveritare nga Ballkani Perëndimor dhe Grupi i Vishegradit. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në nxitjen e përafrimit me BE-në të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Theks i veçantë i është dhënë forcimit të kapaciteteve shtetërore dhe sektorit civil që kanë të bëjnë me procesin e integrimit europian dhe për të rritur nivelin e kapaciteteve absorbuese të IPA-s në Ballkanin Perëndimor.

 

 • Programi TRAIN, i financuar nga Zyra e Jashtme Federale Gjermane dhe e drejtuar nga Këshilli Gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë (DGAP) u ofron organizatave nga Ballkani Perëndimor, trajnime dhe mundësi për bashkëpunim. Në një seri seminaresh, studiuesit pjesëmarrës punojnë në hartimin dhe shkrimin e politikave dhe strategjive të avokimit në kuadër të procesit të integrimit në BE. Më pas, pjesëmarrësit i paraqesin gjetjet e tyre tek vendimmarrësit në Bruksel, si dhe në nivel kombëtar. Hulumtuesit e politikave të EMA-së kanë marrë pjesë tri herë në zhvillimin e këtyre punimeve: 1) Kushtëzimi i BE-së si një fuqi transformuese në rastin e Administratës Publike Shqiptare 2015; 2) Prokurimi Elektronik Publik në Nivel Lokal në Shqipëri – Sfidat në Luftën kundër Korrupsionit 2014; 3) Cilin rol për parlamentin shqiptar në procesin e integrimit në BE? Vlerësimi i rolit mbikëqyrës dhe kapaciteteve administrative 2011.

 

 • Indeksi i Politikës së Integrimit të Migrimit (IPIM) në rajonin e Ballkanit Perëndimor, një projekt i drejtuar nga Grupi 484 dhe mbështetur nga Balkan Trust for Demokracy (2015-2016) arriti të mblidhte dhe të formonte një ekip rajonal për kërkimin e problematikave të migrimit në Ballkanin Perëndimor. Ekipi përbëhet nga ekspertë të njohur nga Serbia, Shqipëria, Mali i Zi, Bosnja-Hercegovina dhe Maqedonia. Projekti arriti të paraqesë përparimet dhe mungesat në politikat ekzistuese, lidhur me integrimin e emigrantëve në vendet e Ballkanit Perëndimor, përkrahjen e reformave në politikat e migrimit të rajonit, duke përdorur ndikimet e  procesit të integrimit në BE, dhe përmirësimin e njohurive dhe të kuptuarit të zyrtarëve rajonalë në procesin e harmonizimit të legjislacioneve vendase me atë të Bashkimi Europian, në sajë të përvojës së vendeve të reja anëtare të BE-së.

 

 • Të menduarit për qeverisje” (2013-2014) një projekt i mbështetur nga fondi i Vishegradit +, mblodhi OJQ-të nga 10 shtete të ndryshme të Ballkanit Perëndimor. Dy tryeza të rrumbullakëta në Varshavë dhe Bratislavë i dhanë mundësinë gjithë pjesëmarrësve të ndanin eksperiencat e tyre dhe të binin dakord mbi një raport të përbashkët studimor të kontributeve të OJQ-të, i cili do të publikohej në gusht. Ekspertët e pranishëm të EMA-s ishin të angazhuar për të dhënë kontributin shqiptar në raportin që u publikua. Publikimi “Shoqëria Civile në Integrimin e BE të Ballkanit Perëndimor”, fokusohet në sfidat e bashkëpunit mes qeverive dhe shoqërive civile në vendet e Ballkanit Perëndimor në gjashtë zona të përzgjedhura të mbuluara nga kapitujt 23 dhe 24 të negociatave të pranimit në Bashkimin Europian: monitorim efektiv të zbatimit të planeve të veprimit dhe strategjive; Çështjet e të drejtave të njeriut;politikat e migrimit dhe azilit ; gjyqësorit dhe sistemit të drejtësisë; politikat anti-korrupsion; dhe edukimi qytetar.

 

 • Advokim mbi politikat e thithjes së trurit që synojnë ri-integrimin e profesionistëve të kthyer në Ballkanin Perëndimor (Tetor 2010 – Shtator 2011), mbështetur nga Balkan Trust for Democracy (BTD), një projekt i German Marshal Fund. Qëllimi i këtij projekti, drejtuar nga Grupi 484 në Beograd, ishte identifikimi i pengesave kryesore për integrimin e të kthyerve të kualifikuar në vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe mbështetja për zhvillimin e politikave dhe masave të ndryshme në nivel rajonal në kuadër të përmirësimit të situatën aktuale.

 

 • Unitetit përmes mobilitetit (Janar 2010 – Janar 2011) financuar nga Komisioni Europian dhe Drejtoria e Përgjithshme e Edukimit dhe Kulturës. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti ishte ngritja e një sistemi këshillimi bazuar në solidaritetin midis këshillave kombëtare të Lëvizjes Europiane Ndërkombëtare. Qëllimi i këtij sistemi ishte ofrimi i mbështetjes për këshillat më pak të zhvilluar në mënyrë që të ata të përfitonin nga eksperienca e këshillave më të konsoliduar. Gjatë këtij projekti EMA përfitojë nga eksperienca e Lëvizjes Europiane në Danimarkë.

 

 • Përmirësimi i efektivitetit të IPA-s në vendet e Ballkanit Perëndimor (Qershor 2009 – Shkurt 2010) mbështetur nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, programi i qeverisjes vendore & iniciativës për reformë në shërbimin publik (LGI). Qëllimi kryesor i kësaj iniciative ishte identifikimi i karakteristikave kryesore të dy komponentëve të parë të IPA, dedikuar vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe përpilimi i një dokumenti politik për Komisionin Europian që sugjeron mënyrat e përmirësimit për të përfituar efektivisht nga IPA. Në këtë projekt morën pjesë Shqipëria, Bosnje – Hercegovina, Maqedonia dhe Mali i Zi.

 

 • A ka me të vërtetë rëndësi liberalizimi i vizave për Ballkanin Perëndimor? (Mars 2008 – Gusht 2008), mbështetur nga King Baudouni Foundation and East-East Partnership without Borders Programe, Fondacionit Shoqëria e Hapur në bashkëpunim me European Citizen’s Action Service dhe me Stefan Batory Foundation. Projekti kishte për qëllim monitorimin e zbatimit të Marrëveshjeve të Lehtësimit të Vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor përmes vënies në dispozicion të një linje telefonike ku qytetarët ankoheshin lidhur me probleme që hasin gjatë aplikimit për vizë Shengen dhe realizimit të një sondazhi të hollësishme sasiore. Ky projekt rajonal është zbatuar në të njëjtën kohë në Shqipëri, Serbi, Mali të Zi, Maqedoni dhe Bosnje – Hercegovinë.

 

 • Monitorimi i procesit të Liberalizimit të Vizave me Shqipëri (Mars 2009 – Janar 2009) financuar nga Balkan Trust for Democracy (BTD), një projekt i German Marshall Fund. Ky projekt synonte mbështetjen e dëshirës së fortë të qytetarëve shqiptarë për të patur një regjim të lirë vizash me Komunitetet Europiane, duke monitoruar zbatimin e 42 standardeve të trupëzuara në Udhërrëfyesin e Liberalizimit të Vizave, që iu dorëzua qeverisë shqiptare më 3 qershor 2008. Ky projekt ilustron gatishmërinë e Shqipërisë për të qenë pjesë e listës së “bardhë” të Shengenit, duke qenë se procesi i monitorimit të standardeve të Udhërrëfyesit analizonte nivelin e përputhshmërisë së Shqipërisë me kriteret e Rregullores të BE Nr. 539/2001.

 

 • Drejt Listës së Bardhë të Shengenit – Monitorimi i Udhërrëfyesit – Përgjigja Rajonale e Ballkanit Perëndimor (Dhjetor 2008 – Janar 2009), mbështetur nga East East Partnership Beyond Borders Program dhe Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Qëllimi i kësaj iniciative ishte identifikimi i mundësive për krijimin e një përgjigje rajonale të Ballkanit Perëndimor për çështjen e migracionit dhe procesin e liberalizimit të vizave me BE. Grupi 484 (Serbia) ishte udhëheqësi i ekipit, ndërsa partnerët e tjerë rajonal të përfshira ishin: EMA në Shqipëri, Qendra për Studimin dhe Hartimin e Politikave në Maqedoni (CRPM), Shoqata Alumni e Qendrës për Studime Ndërdisiplinore Pasuniversitare në Bosnjë – Hercegovinë (CIPS), Qendra për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut në Mal të Zi (CEDEM).